ระดับประถมศึกษา (รายวิชาบังคับ)
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
สาระทักษะการเรียนรู้
2
คณิตศาสตร์ พค 11001
สาระความรู้พื้นฐาน
3
ภาษาไทย พท 11001
สาระความรู้พื้นฐาน
4
วิทยาศาสตร์ พว 11001
สาระความรู้พื้นฐาน
5
ภาษาอังกฤษ พต 11001
สาระความรู้พื้นฐาน
6
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001
สาระการประกอบอาชีพ
7
ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002
สาระการประกอบอาชีพ
8
การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003
สาระการประกอบอาชีพ
9
เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
10
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
11
ศิลปศึกษา ทช 11003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
12
สังคมศึกษา สค 11001
สาระการพัฒนาสังคม
13
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 11002
สาระการพัฒนาสังคม
14
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
สาระการพัฒนาสังคม


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รายวิชาบังคับ)
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
สาระทักษะการเรียนรู้
2
คณิตศาสตร์ พค 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
3
ภาษาไทย พท 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
4
วิทยาศาสตร์ พว 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
5
ภาษาอังกฤษ พต 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
6
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001
สาระการประกอบอาชีพ
7
ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
สาระการประกอบอาชีพ
8
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
สาระการประกอบอาชีพ
9
เศรษฐกิจพอเพียง ทช 21001
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
10
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
11
ศิลปศึกษา ทช 21003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
12
สังคมศึกษา สค 21001
สาระการพัฒนาสังคม
13
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
สาระการพัฒนาสังคม
14
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003
สาระการพัฒนาสังคม


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชาบังคับ)
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระทักษะการเรียนรู้
2
คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
3
ภาษาไทย พท 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
4
วิทยาศาสตร์ พว 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
5
ภาษาอังกฤษ พต 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
6
ช่องทางการขยายอาชีพ อช 31001
สาระการประกอบอาชีพ
7
ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการประกอบอาชีพ
8
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003
สาระการประกอบอาชีพ
9
เศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
10
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
11
ศิลปศึกษา ทช 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
12
สังคมศึกษา สค 31001
สาระการพัฒนาสังคม
13
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
สาระการพัฒนาสังคม
14
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003
สาระการพัฒนาสังคม


รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
2
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
3
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน


รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการเงินเพื่อชีวิต รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
2
การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
3
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม


รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022(ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
2
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
3
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม


รายวิชาเลือกบังคับ วิชาวัสดุศาสตร์ รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
วัสดุศาสตร์ 1 พว12011 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
2
วัสดุศาสตร์ 2 พว22003 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
3
วัสดุศาสตร์ 3 พว32034 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
วัสดุศาสตร์ 1 พว12011 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
วัสดุศาสตร์ 2 พว22003 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
วัสดุศาสตร์ 3 พว32034 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน


รายวิชาเลือกบังคับ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
2
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
3
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม


รายวิชาเลือกบังคับ วิชาลูกเสือ กศน. รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
ลูกเสือ กศน. สค12025 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
2
ลูกเสือ กศน. สค22021 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
3
ลูกเสือ กศน. สค32035 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ลูกเสือ กศน. สค12025 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ลูกเสือ กศน. สค22021 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ลูกเสือ กศน. สค32035 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม


รายวิชาเลือกรวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการเรียนรู้
2
การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ
ทร 03039 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา กศน.อ.คลองหลวง
สนง.กศน.ปทุมธานี)
สาระทักษะการเรียนรู้
3
INTERNET กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
ทร 02017 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการเรียนรู้
4
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร 23010 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการเรียนรู้
5
คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร 02029
(ทุกรบดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการเรียนรู้


ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
สารพิษในชีวิตประจำวัน พว 02013 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระความรู้พื้นฐาน
2
เทคโนโลยีชีวภาพ พว 02017 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระความรู้พื้นฐาน
3
สภาวะโลกร้อน พว 02018 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 พต 12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 พต 12011 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
6
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3 พต 22012 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
7
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 4 พต 22013 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
8
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 4 พต 22015 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
9
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 5 พต 32015 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
10
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 6 พต 32071 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
11
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 6 พต 32018 (มปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน


ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การเพาะเห็ดฟาง อช 02006 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
2
หลักการเกษตรอินทรีย์ อช 02007 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
3
การทำปุ๋ยหมัก อช 02008 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
4
อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจำวัน อช 22007 (ม.ต้น)
สาระการประกอบอาชีพ
5
การทำนา อช 02001 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
6
การเกษตรผสมผสาน อช 02015 (ม.ปลาย)
(ขอบคุณที่มา กศน.อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
สาระการประกอบอาชีพ
7
การเลี้ยงไก่ไข่ อช 02011 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
8
การเพาะเห็ดเพื่อการค้า อช 03288 (ม.ปลาย)
(ขอบคุณที่มา กศน.อ.ปากเกร็ด สนง.กศน.จ.นนทบุรี่)
สาระการประกอบอาชีพ
9
เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาอาชีพ
อช23529 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.ลพบุรี)
สาระการประกอบอาชีพ


ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่และลูกวัยรุ่น
ทช 02006 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
2
บัญชีชาวบ้าน ทช 02001 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
3
การบริหารจัดการขยะ ทช 23040 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.ลพบุรี่)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต


ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ สค 02007 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการพัฒนาสังคม
2
ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
สค 02002 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการพัฒนาสังคม
3
การพัฒนาจิตและปัญญา สค 22004 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.มหาสารคาม)
สาระการพัฒนาสังคม
4
อาเซียนศึกษา สค 02015 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ่)
สาระการพัฒนาสังคม


หนังสือแบบเรียนวิชาเลือก จากสถาบันทางไกล
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
เส้นสร้างสรรค์ ทุกคนทำได้ ทช 33007 (ม.ปลาย)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง ทช 33023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พืันฐาน
3
ทำบัญชีให้พอใช้พอเพียง ทช 33014 (ม.ปลาย)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
4
พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช 33017 (ม.ปลาย)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต


หนังสือแบบเรียนวิชาเลือก จาก ศกพ. (คนไทยในต่างประเทศ)
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ทร 02037
(ทุกระดับ)
สาระทักษะการเรียนรู้
2
ช่วงและการแก้สมการ อสมการ ในรูปแบบ
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง พค 32002 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พืันฐาน
3
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น พค 32003 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ พท 32010
(ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สค 32007 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
6
การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ทช 02003 (ทุกระดับ)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
7
สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค ทช 02009 (ทุกระดับ)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
8
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทช 03026 (ทุกระดับ)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
9
การขายและการตลาด อช 02018 (ทุกระดับ)
สาระการประกอบอาชีพ

จำนวนผู้เข้าชม