แบบเรียน กศน.รายวิชาบังคับ เลือกบังคับ และเลือกเสรีบางส่วน ในรูปแบบ PDF นี้
ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอต่าง ๆ
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ

คลิกอ่านได้ที่ภาพปกหนังสือบนชั้นครับ

 
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร11001
วิชาภาษาไทย
พท11001
วิชาคณิตศาสตร์
พค11001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว11001
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พต11001
วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
อช11001
วิชาทักษะการประกอบอาชีพ
อช11002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
อช11003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช11001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช11002
วิชาศิลปศึกษา
ทช11003
วิชาสังคมศึกษา
สค11001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค11002
วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม
สค11003
   
       
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร21001
วิชาภาษาไทย
พท21001
วิชาคณิตศาสตร์
พค21001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว21001
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พต21001
วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ
อช21001
วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ
อช21002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
อช21003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช21001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช21002
วิชาศิลปศึกษา
ทช21003
วิชาสังคมศึกษา
สค21001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค21002
วิชาการพัฒนา ตนเอง สังคม
สค21003
   
       
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร31001
วิชาภาษาไทย
พท31001
วิชาคณิตศาสตร์
พค31001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว31001
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
พต31001
วิชาช่องทางการขยายอาชีพ
อช31001
วิชาทักษะการขยายอาชีพ
อช31002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
อช31003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช31001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช31002
วิชาศิลปศึกษา
ทช31003
วิชาสังคมศึกษา
สค31001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค31002
วิชาการพัฒนา ตนเอง สังคม
สค31003
   
       
       
วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1
พว12010
วิชาการเงินเพื่อชีวิต1
สค12021
วิชาวัสดุศาสตร์1
พว12011
วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ1
สค12022
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย1
สค12024
วิชาลูกเสือ กศน.1
สค12025
   
       
       
วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน2
พว22021
วิชาการเงินเพื่อชีวิต2
สค22016
วิชาวัสดุศาสตร์2
พว22003
วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ2
สค22019
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย2
สค22020
วิชาลูกเสือ กศน.2
สค22021
   
       
       
วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน3
พว32023
วิชาการเงินเพื่อชีวิต3
สค32029
วิชาวัสดุศาสตร์3
พว32024
วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ3
สค32032
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย3
สค32034
วิชาลูกเสือ กศน.3
สค32035
   
       
       
วืชาการป้องกันการทุจริต
สค12026
ระดับประถมศึกษา
วืชาการป้องกันการทุจริต
สค22022
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วืชาการป้องกันการทุจริต
สค32036
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชากัญชาและกัญชงศึกษา
ทช33098
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร11001
วิชาภาษาไทย
พท11001
วิชาคณิตศาสตร์
พค11001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว11001
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พต11001
วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
อช11001
วิชาทักษะการประกอบอาชีพ
อช11002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
อช11003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช11001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช11002
วิชาศิลปศึกษา
ทช11003
วิชาสังคมศึกษา
สค11001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค11002
วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม
สค11003
   
       
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร21001
วิชาภาษาไทย
พท21001
วิชาคณิตศาสตร์
พค21001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว21001
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พต21001
วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ
อช21001
วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ
อช21002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
อช21003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช21001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช21002
วิชาศิลปศึกษา
ทช21003
วิชาสังคมศึกษา
สค21001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค21002
วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม
สค21003
   
       
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร31001
วิชาภาษาไทย
พท31001
วิชาคณิตศาสตร์
พค31001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว31001
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
พต31001
วิชาช่องทางการขยายอาชีพ
อช31001
วิชาทักษะการขยายอาชีพ
อช31002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
อช31003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช31001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช31002
วิชาศิลปศึกษา
ทช31003
วิชาสังคมศึกษา
สค31001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค31002
วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม
สค31003
   
       
       
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร 02006 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการเรียนรู้
2
การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือทร 03039 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา กศน.อ.คลองหลวง สนง.กศน.ปทุมธานี)
สาระทักษะการเรียนรู้
3
INTERNET กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร 02017 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการเรียนรู้
4
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร 23010 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการเรียนรู้
5
คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร 02029 (ทุกรบดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการเรียนรู้

ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
สารพิษในชีวิตประจำวัน พว 02013 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระความรู้พื้นฐาน
2
เทคโนโลยีชีวภาพ พว 02017 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระความรู้พื้นฐาน
3
สภาวะโลกร้อน พว 02018 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 พต 12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 พต 12011 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
6
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3 พต 22012 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
7
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 4 พต 22013 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
8
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 4 พต 22015 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
9
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 5 พต 32015 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
10
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 6 พต 32071 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
11
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 6 พต 32018 (มปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน

ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การเพาะเห็ดฟาง อช 02006 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
2
หลักการเกษตรอินทรีย์ อช 02007 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
3
การทำปุ๋ยหมัก อช 02008 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
4
อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจำวัน อช 22007 (ม.ต้น)
สาระการประกอบอาชีพ
5
การทำนา อช 02001 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
6
การเกษตรผสมผสาน อช 02015 (ม.ปลาย)
(ขอบคุณที่มา กศน.อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
สาระการประกอบอาชีพ
7
การเลี้ยงไก่ไข่ อช 02011 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการประกอบอาชีพ
8
การเพาะเห็ดเพื่อการค้า อช 03288 (ม.ปลาย)
(ขอบคุณที่มา กศน.อ.ปากเกร็ด สนง.กศน.จ.นนทบุรี่)
สาระการประกอบอาชีพ
9
เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาอาชีพ อช23529 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.ลพบุรี)
สาระการประกอบอาชีพ

ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่และลูกวัยรุ่น ทช 02006 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
2
บัญชีชาวบ้าน ทช 02001 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
3
การบริหารจัดการขยะ ทช 23040 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.ลพบุรี่)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต

ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ สค 02007 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการพัฒนาสังคม
2
ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย สค 02002 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.เชียงใหม่)
สาระการพัฒนาสังคม
3
การพัฒนาจิตและปัญญา สค 22004 (ม.ต้น)
(ขอบคุณที่มา สนง.กศน.จ.มหาสารคาม)
สาระการพัฒนาสังคม
4
อาเซียนศึกษา สค 02015 (ทุกระดับ)
(ขอบคุณที่มา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ่)
สาระการพัฒนาสังคม

หนังสือแบบเรียนวิชาเลือก จากสถาบันทางไกล
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
เส้นสร้างสรรค์ ทุกคนทำได้ ทช 33007 (ม.ปลาย)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง ทช 33023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พืันฐาน
3
ทำบัญชีให้พอใช้พอเพียง ทช 33014 (ม.ปลาย)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
4
พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช 33017 (ม.ปลาย)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต

หนังสือแบบเรียนวิชาเลือก จาก ศกพ. (คนไทยในต่างประเทศ)
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ทร 02037 (ทุกระดับ)
สาระทักษะการเรียนรู้
2
ช่วงและการแก้สมการ อสมการ ในรูปแบบ
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง พค 32002 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พืันฐาน
3
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น พค 32003 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ พท 32010 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สค 32007 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
6
การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ทช 02003 (ทุกระดับ)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
7
สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค ทช 02009 (ทุกระดับ)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
8
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทช 03026 (ทุกระดับ)
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
9
การขายและการตลาด อช 02018 (ทุกระดับ)
สาระการประกอบอาชีพ
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code