คู่มือประกอบการทำงาน กศน. ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน กศน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

 
 
       
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ.2561-2580
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
พ.ศ.2561-2580
แผนการศึกษาชาติ
(ฉบับสมบูรณ์)
พ.ศ.2560-2579
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ.2560-2664
แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2560-2564
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10
แผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
สู่การปฏิบัติ
 
       
       
แผนพัฒนา กศน.
พ.ศ.2560-2579
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2561-2580
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2562
แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมการอ่าน
พ.ศ.2561-2564
       
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562
ของสำนักงาน กศน.
       
       
คัมภีร์ กศน. 1
คัมภีร์ กศน. 2
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือระบบการควบคุมการเงิน
ของหน่วยงานย่อย
สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
สังกัดสำนักงาน กศน.
ฉบับปรับปรุง 2561
นามสงเคราะห์
หน่วยงานสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอ/เขต
คู่มือหารจัดวางระบบและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานย่อย
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
2555
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต
คู่มือการคัดเลือกคณะอนุกรรมการ
ภาคีเครือข่าย
คู่มือการจัดวางระบบและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
     
       
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ ชุด 1
พ.ศ.2555
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ ชุด 2
พ.ศ.2555
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
พ.ศ.2557
       
       
หลักสูตรสอนชุมชนเปิดร้านค้า
ออนไลน์
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
DIGITAL LITERACY CURRICULUM
   
       
       
คู่มือการดำเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ปรับปรุง 2555
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงาน
เทียบระดับการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับ
การจัดการศึกษาให้แก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
       
แนวทางการเทียบโอน
กิจกรรม กพช.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
คู่มือในการปฏิบัติงาน
สำหรับครูผู้สอนคนพิการ
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ อสม.
       
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ
คู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การรู้หนังสือไทย
โดย สถานบัน กศน.ภาคเหนือ
หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย
ฉบับปี พ.ศ.2557
คู่มือการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้ชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน
       
คู่มือการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของ กศน.จ.ลำพูน
แนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียน
ฉบับปี พ.ศ.2553
คู่มือการดำเนินงาน
องค์กรนักศึกษา กศน.
เครื่อมือประเมินระดับ
การรู้หนังสือไทย
(เอกสารวิชาการ 4/2562)
       
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชน
อ่านออกเขียนได้
(เอกสารวิชาการ 2/2562)
คู่มือการดำเนินงาน
อาสายุวกาชาด
ในสถานศึกษา กศน.
 
       
       
คู่มือแนวทาง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
คู่มือแนวทาง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
คู่มือการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมประชาชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
แนวทางการส่งเสริมการดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชน ในชุมชน
       
สื่อการเรียนรู้การส่งเสริมการดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชน ในชุมชน
     
       
คู่มือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
แนวทางการดำเนินงาน
บ้านหนังสือชุมชน
42 นวัตกรรม
สร้างสรรค์การเรียนรู้
60 พรรษา 60 นวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่านสู่วิธีการ
ปฏิบัติที่เป้นเลิศ
       
คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้
สำนักงาน กศน.
     
       
การทำวิจัยเชิงคุณภาพ
สำหรับครู กศน.
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือการทำวิจัย
ปฏิบัติการในชุมชน
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือการทำวิจัยอย่างง่าย
สำหรับครู กศน.
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือ "การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย
Camtasia Studio" ฉบับเป็นเร็ว
โดย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
แนวทางการดำเนินงาน
ศรข.ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ร่วมเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กศน.)
คู่มือการวางแผนจุลภาค
สำหรับครู กศน.ตำบล
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
สำหรับครู กศน. ปรับปรุงครั้งที่ 2
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code

 
 
 
       
       
       
       
จำนวนผู้เข้าชม