คู่มือการดำเนินงานของ สกร. ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน สกร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

 
       
หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการส่งเสริม
องค์กรคุณธรรม
       
       
คู่มือการสรรหาและคัดเลือก
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
แนวทางการผลิตและพัฒนา
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้
แนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ผู้สูงวัยต้นแบบ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ
ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
       
       
คัมภีร์ กศน. 1
คัมภีร์ กศน. 2
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือระบบการควบคุมการเงิน
ของหน่วยงานย่อย
สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
สังกัดสำนักงาน กศน.
ฉบับปรับปรุง 2561
นามสงเคราะห์
หน่วยงานสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอ/เขต
คู่มือหารจัดวางระบบและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานย่อย
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
2555
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
กศน.อำเภอ/เขต
คู่มือการคัดเลือกคณะอนุกรรมการ
ภาคีเครือข่าย
คู่มือการจัดวางระบบและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.
สำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3
พ.ศ.2560 - 2564
นามสงเคราะห์
หน่วยงานสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน กศน. (2)
แนะนำหน่วยงาน สำนักงาน กศน.
ภาษาอังกฤษ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมพัสดุ
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.
รับมือโควิด-19
แนวทางการนิเทศ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
แนวทางการนิเทศ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ตัวอย่างการประเมินหลักสูตร
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ตัวอย่างการประเมินโครงการ
คู่มือการบัญชีผ่านระบบ GFMIS
สำหรับหน่วยงานผู้เบิก
สังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน
กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด
คู่มือการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
คู่มือประเมิน ศรร.
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
การเขียนหนังสือราชการ
ความรู้พื้นฐานในการเขียน
หนังสือราชการ
       
แนวทางการดำเนินงาน
อาสาสมัคร กศน.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
มาตรฐาน กศน.ตำบล
ปี 2565
มาตรฐาน กศน.ตำบล
ปี 2565 (ล่าสุด)
กันยายน 2565
คู่มือดำเนินการฝึกอบรม
ลูกเสือมัคคุเทศก์
       
คู่มือดำเนินโครงการ
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
คู่มือดำเนินการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คู่มือการดำเนินงาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงาน
ลูกเสือ กศน.
       
นามสงเคราะห์สำนักงาน กศน.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565
มาตรฐานห้องสมุดประชาชน
สำนักงาน กศน.

แนวทางการดำเนินงาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
สำนักงาน กศน.
       
กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
แนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
แนวทางการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
การจัดระบบและบริหารสารสนเทศ
ภายในของสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยต้นสังกัด กศน.
(ตามมาตรฐาน กศน. พ.ศ.2562)
   
       
       
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ของ กศน.
Infographic
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ของ สมศ.
แนวทางการประเมินของ สมศ.
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เกณฑ์การประเมินของ สมศ.
การศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
เครือมือการประเมินของ สมศ.
การศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.
       
       
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
สาระการเรียนรู้
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
หลักสูตร กศน. พ.ศ.2551
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ ชุด 1
พ.ศ.2555
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ ชุด 2
พ.ศ.2555
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
DIGITAL LITERACY CURRICULUM
       
หลักสูตรสอนชุมชนเปิดร้านค้า
ออนไลน์
คู่มือ แนวทางการอบรมดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตร 70 ชม.
คู่มือ แนวทางการอบรมดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตร 420 ชม.
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
พ.ศ.2557
       
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562
สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2561
ของ ศฝช.วัดญาณฯ จ.ชลบุรี
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2562
ของ ศฝช.วัดญาณฯ จ.ชลบุรี
หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
Re-skill และ Up-skill
เล่มที่ 1
       
       
คู่มือการดำเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ปรับปรุง 2555
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงาน
เทียบระดับการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับ
การจัดการศึกษาให้แก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
       
แนวทางการเทียบโอน
กิจกรรม กพช.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
คู่มือในการปฏิบัติงาน
สำหรับครูผู้สอนคนพิการ
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ อสม.
       
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ
คู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การรู้หนังสือไทย
โดย สถานบัน กศน.ภาคเหนือ
หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย
ฉบับปี พ.ศ.2557
คู่มือการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้ชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน
       
คู่มือการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของ กศน.จ.ลำพูน
แนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียน
ฉบับปี พ.ศ.2553
คู่มือการดำเนินงาน
องค์กรนักศึกษา กศน.
เครื่อมือประเมินระดับ
การรู้หนังสือไทย
(เอกสารวิชาการ 4/2562)
       
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชน
อ่านออกเขียนได้
(เอกสารวิชาการ 2/2562)
คู่มือการดำเนินงาน
อาสายุวกาชาด
ในสถานศึกษา กศน.
คู่มือการทำงานของระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
คู่มืออบรมครู กศน.ในหน่วยทหาร
หลักสูตร กศน.2551
       
คู่มือการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
กศน.2551 ในสถานพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนรู้
หลักสูตร ปวช.
สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
เอกสารการศึกษา
ฉบับภาษาอังกฤษ
คู่มือการสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตร กศน. พ.ศ.2551
       
คู่มือการดำเนินงานการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้
ความคิด ฉบับปรับปุรง พ.ศ. 2555
คู่มือการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษา
หลักสูตร กศน.2551
ในหน่วยทหาร
คู่มือดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตร กศน. 2551
       
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
จากความรู้และประสบการณ์
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
จากความรู้และประสบการณ์
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
หลักสูตร 2544
เข้าสู่หลักสูตร 2551
คู่มือการดำเนินงาน
หลักสูตร กศน. 2551
ภาษาอังกฤษ English program
       
       
คู่มือแนวทาง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
คู่มือแนวทาง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
คู่มือการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมประชาชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
แนวทางการส่งเสริมการดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชน ในชุมชน
       
สื่อการเรียนรู้การส่งเสริมการดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชน ในชุมชน
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
   
       
คู่มือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
แนวทางการดำเนินงาน
บ้านหนังสือชุมชน
42 นวัตกรรม
สร้างสรรค์การเรียนรู้
60 พรรษา 60 นวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่านสู่วิธีการ
ปฏิบัติที่เป้นเลิศ
       
คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้
สำนักงาน กศน.
คู่มือการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
ห้องสมุดประชาชน
   
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code