พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
 
  กฎกระทรวง
กฎกระทรวง การแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
กฎกระทรวง กำหนด จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอีธยาศัย พ.ศ.2548
กฎกระทรวง กำนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของ
คณะกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พ.ศ.2555
กฎกระทรวง การแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ.2555
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
 
  ประกาศ
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความพร้อมปฎิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่สถานศึกษา กศน. ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2554
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
  ประกาศ สำนักงาน กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน. เรื่อง ว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบเลิก และการบริหารสถานศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกำกับของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2552
ประกาศ สำนักงาน กศน. เรื่อง การใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2553
ประกาศ สำนักงาน กศน. เรื่อง ปรับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล และระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2555
ประกาศ สำนักงาน กศน. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของประธานกรรมการและกรรมการ
สถานศึกษาวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของสถานศึกษาในกำกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ประกาศ สำนักงาน กศน. เรื่อง ยกเลิกประกาศ และให้ประกาศจัดตั้งกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานที่ตั้ง
กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
  ระเบียบ
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลักษณะสถานศึกษา
ในกำกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัด
และในกำกับของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 พ.ศ.2553
  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ.2554
 
  คำสั่ง
  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป418/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 208/2552 เรื่อง การใชระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.1ทศ-)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 226/2552 เรื่อง การจัดทํา จัดส่ง และจัดเก็บแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.3ทศ-)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 104/2553 เรื่อง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน และแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 856/2551 เรื่อง การแต่งตั้งนายทะเบียนของหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้กับ ผอ.จังหวัดฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 489/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้กับ ผอ.อำเภอฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1997/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งและมอบอำนาจฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2396/2558 2397/2558 เรือง แก้ไขคำสั่งและมอบอำนาจฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1937/2560 1938/2560 1939/2560 1940/2560 1941/2560
เรือง การมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2394/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงทำ MOU
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2395/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดทำ MOU
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1785/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทำ MOU
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2417/2563 เรื่อง การจัดแบ่งกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  คำสั่งสำนักงาน กศน.
คำสั่งสำนักงาน กศน. ที่ 15/2565 - 38/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด
 
  ประกาศจัดตั้ง ยุบ เลิก หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่และชื่อของสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยุบเลิกสถานศึกษาสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก นครพนม นราธิวาส
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสถานศึกษา ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขประกาศจัดตั้งสถานศึกษา ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 
  กฎหมายเก่า (ที่สามารถรวบรวมได้)
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2522
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2541
คำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 314/2522 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 923/2523 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม
คำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 213/2524 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ประกาศกรมการศึกษานอกโรงเรียน เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญ
วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2545
 
 
 
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code