ผู้เขียน หัวข้อ: ยุทธศาสตร์การสร้างความสำเร็จภายในองค์การท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  (อ่าน 1806 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3624
                ความสำเร็จขององค์การในยุคปัจจุบัน  จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเกิดจากผู้นำการบริหารและทีมงานคุณภาพ ขององค์การเป็นผู้กำหนดนโยบาย  แล้วนำไปสร้างเป็นยุทธศาสตร์ขององค์การนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแบบอย่างยุทธศาสตร์ที่ดีคือ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต

1. ผู้นำต้องรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  รู้จักควบคุมอารมณ์ ใช้ปัญญา กล้าตัดสินใจ ยืดหยุ่น มีเหตุผล

2. ผู้นำต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การให้ชัดเจนว่า ต้องการอะไรอย่างไร  ควรบอกก่อนที่จะเริ่มงาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดบนพื้นฐานความจริงและมีคุณธรรม หลีกเลี่ยงการสั่งการแบบทางเดียว มีการประชุมเพื่อสร้างทีมให้เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย

3. ผู้นำต้องยอมรับความสามารถที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล ค้น หาประโยชน์จากความแตกต่างเหล่านั้น  เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น  ผู้นำต้องมีจิตวิทยาและศิลปในการปลุกเร้าให้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตขององค์การที่เราสังกัดอยู่

4. ผู้นำพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่ง ทำให้เขารู้สึกว่าตนเองก็มีความสำคัญ  ผู้นำจะได้รับความนับถืออย่างจริงใจและได้รับทราบความเป็นไปของเรื่องราว ต่างๆมากขึ้น  แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาเน้นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและอุทิศตนต่อ องค์การ

5. ผู้นำต้องพิถีพิถันเลือกบุคลากรหลักที่เป็นคนเก่งมีความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทนสูง  โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระกว้างขวาง  เพื่อมาร่วมกันกำหนดเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจ และตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

6. ผู้นำพร้อมยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และอย่าให้คำมั่นสัญญาอะไรง่ายๆ หาก สัญญาแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้น  ผู้นำควรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเวลาได้ดี แต่ก็ควรมีเวลาให้กับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหา

7. ผู้นำควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับคน ตามหลักธรรมภิบาล ยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์การ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและสร้างสรรค์ ตามหลักประชาธิปไตย  ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

8. ผู้นำให้ข้อมูลกับผู้ร่วมงานอย่างชัดเจนก่อนเริ่มปฎิบัติงาน  บอกถึงปัญหาที่ยังมองไม่เห็นและเตรียมแผนการรองรับไว้  วางระบบการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเป็นทีม และต้องวิเคราะห์ให้รอบด้าน

9. ผู้นำอย่าเคร่งเครียดจนเกินไป ควร ทำตัวให้แจ่มใสร่าเริง อ่อนโยน จริงใจ เป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน งานเป็นงาน โดยเป็นทั้งหัวหน้างานและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเมตตาธรรม ให้แรงเสริมตามความเหมาะสม

          หากผู้นำทุกระดับในองค์การได้นำแนวทางข้างต้น ไปกำหนดเป็นนโยบายสร้างความสำเร็จ  เชื่อว่าในที่สุดองค์การที่ท่านอยู่ ก็จะเป็นองค์การยุคใหม่ที่มีการพัฒนา  ทั้งด้านโครงสร้างของระบบ  การพัฒนาทุนมนุษย์  การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  สู่การสร้างค่านิยมที่ดี สมกับเป็นองค์การยุคใหม่ที่พร้อมสำหรับการแข่งขันอย่างเข้มข้นท่ามกลางกระแส โลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

 
ที่มา : พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.(2553) ผู้นำการบริหารยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน.