ตุลาคม 21, 2017, 10:53:39 PM

ผู้เขียน หัวข้อ: นวัตกรรมการทำงาน เลิศชาย โมเดล : LERTCHAI MODEL  (อ่าน 457 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1884
               LERTCHAI MODEL (เลิศชาย โมเดล) เป็นโมเดลแห่งนวัตกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายรูปแบบการบริหารจัดการ LERTCHAI MODEL

1. กิจกรรม L (Learning) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงาน เจตคติ  การทำงานร่วมกัน พื้นที่ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในวางแผนการดำเนินงาน

2. กิจกรรม E (Explore) เป็นการศึกษาสภาพปัญหาของบุคลากรแต่ละคนที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม  และขีดความสามารถ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายการจัดการศึกษา บริบทและพื้นที่การปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ว่ามีปัญหาอย่างไร มีความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องใด หรือรับการสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างไร

3. กิจกรรม R (Relationship) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างบุคลากรให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย

4. กิจกรรม T (Teamwork) เป็นการสร้างทีมงานให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม หลักประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน และการทำงานเป็นทีม

5. กิจกรรม C (Creative) เป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ได้แสดงออกทางความคิด ในการพัฒนางานด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

6. กิจกรรม H (Heartity) เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในความรู้ความสามารถของตนเองที่มี เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย

7. กิจกรรม A (Attitude) เป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน การให้บริการ มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ของความเป็นครู รวมถึงเป็นนักพัฒนา

8. กิจกรรม I (Ideology) เป็นการยกระดับความคิดและจิตวิญญาณในฐานะครู กศน. ที่มีอุดมการณ์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน อย่างมีคุณภาพ