ผู้เขียน หัวข้อ: ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21  (อ่าน 3178 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3788
ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Thinking เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของครูที่ได้รับการกำหนดให้เป็นทักษะที่จำเป็นจะต้องนำไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในช่วงศตวรรษที่ 21 อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังได้ถูกกำหนดให้เป็น 1ใน 5 ทักษะสำคัญที่ลูกจ้างหรือพนักงานในสถานประกอบการต่างๆ จำเป็นจะต้องใช้ในการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์ก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็นทักษะที่ท้าทายในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการประกอบอาชีพทุกๆ สาขา ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ ครู เจ้าของกิจการ นักคณิตศาสตร์ นักการเมือง หรือผู้นำทางธุรกิจ เป็นต้น

ในปี 2547-2548 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (จาตุพักตร์ พากเพียร) ได้ทำการศึกษาสมรรถภาพทางสมองด้านการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในด้านการคิดวิเคราะห์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.8 ส่วนในด้านความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในระดับต่ำ  คิดเป็นร้อยละ 52.8 โดยผู้ที่ทำคะแนนความคิดสร้างสรรค์ได้ต่ำกว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์มีถึงร้อยละ 55.38  ส่วนผู้ที่ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์ มีเพียงร้อยละ 4.59 ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการเรียนการสอน และการวัดผลในโรงเรียนที่เน้นแต่การคิดวิเคราะห์ (คือการให้คิดหาคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1คำตอบในแต่ละคำถาม) มากกว่าการวัดความคิดสร้างสรรค์ (คือการนำเสนอคำตอบที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด)

ผลการศึกษาที่กล่าวมาชี้ให้เห็นว่า นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานน่าจะได้รับการพัฒนาที่เน้นความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการคิดวิเคราะห์ โดยครูจะต้องจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา เพราะจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีกว่าการใช้สมองซีกใดซีกหนึ่ง และยังเป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนที่มีความถนัดในการใช้ซีกสมองต่างกัน นอกจากนี้ การที่จะพัฒนาทักษะการคิดในด้านใดให้กับนักเรียน ครูผู้สอนเองจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะของตนในด้านนั้นๆ เสียก่อนด้วย อีกทั้งยังต้องใส่ใจและตั้งใจจริงที่จะศึกษาค้นคว้า เพื่อที่จะได้นำเอาความรู้และแนวปฏิบัตินั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.gotoknow.org/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2015, 11:35:30 AM โดย เลิศชาย ปานมุข »