ผู้เขียน หัวข้อ: ประเภทกลุ่มเป้าหมาย ของ กศน.  (อ่าน 4856 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3153
เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 12:30:01 AM
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย ของ กศน.

****************************

1. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้อยกว่าคนปกติทั่วไป อันเนื่องมาจาก 1) ข้อจํากัดด้านร่างกาย/จิตใจ/สติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนรู้ 2) ข้อจํากัดด้านฐานะทางเศรษฐกิจ หรือความยากจน หรือ 3) ข้อจํากัดด้านการติดต่อสื่อสารอันเนื่องมาจากความต่างทางภาษา/วัฒนธรรม มี 3 กลุ่มย่อย ได้แก่
........1.1 กลุ่มผู้พิการ
........1.2 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ
........1.3 กลุ่มชาติพันธุ์ (ชนกลุ่มน้อย)

2. กลุ่มผู้พลาดโอกาส เป็นกลุ่มที่พลาดโอกาสในการที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อันเนื่องมาจาก 1) ความไม่สามารถในการที่จะรับการศึกษา/การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่มีความประสงค์ที่จะรับการศึกษาการเรียนรู้จนจบหลักสูตรหรือระดับการศึกษาใดๆที่ผ่านมา 2) การย้ายถิ่น/เร่ร่อน หรือ 3) เงื่อนไขข้อจํากัดเกี่ยวกับอายุ มี 7 กลุ่มย่อย ได้แก่
........2.1 กลุ่มเด็ก/เยาวชนที่ออกกลางคันจากระดับการศึกษาภาคบังคับ
........2.2 กลุ่มผู้จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ได้เรียนต่อ
........2.3 กลุ่มทหารกองประจําการที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
........2.4 กลุ่มเด็ก/เยาวชนเร่ร่อน/ไร้บ้าน
........2.5 กลุ่มเด็ก/เยาวชน/ลูกกรรมกรก่อสร้าง
........2.6 กลุ่มเด็ก/เยาวชนที่มีความพร้อมแต่ไม่ต้องการรับการศึกษาในระบบปกติ
........2.7 กลุ่มผู้สูงอายุ

3. กลุ่มผู้ขาดโอกาส เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อันเนื่องมาจาก 1) การอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย/การก่อความไม่สงบในบริเวณชายแดน 2) การอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล หรือยากลําบากในการคมนาคมติดต่อสื่อสาร 3) การมีถิ่นพํานักอยู่ในต่างประเทศ 4) การจําคุกคุมขัง หรือ จํากัดบริเวณตามคําพิพากษาหรือ 5)การไม่มีสิทธิภาพในฐานะพลเมืองไทยมี 7 กลุ่มย่อย ได้แก่
........3.1 กลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในบริเวณชายแดน
........3.2 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลหรือยากลําบากในการคมนาคมติดต่อสื่อสาร
........3.3 กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ
........3.4 กลุ่มผู้ต้องขัง
........3.5 กลุ่มเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจ
........3.6 กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานข้ามชาติ
........3.7 กลุ่มบุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎร

4. กลุ่มประชาชนทั่วไป คือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากข้อที่ 1-3

**********************
อ้างอิงข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงาน กศน. หน้า 40-41
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2019, 01:49:50 PM โดย เลิศชาย ปานมุข »