เอกสาร วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ของบุคลากร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบ PDF นี้
ได้รวบรวมมาจากพี่น้องครูที่ต้องการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน
ขอขอบคุณผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ
ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกครับ

       
       
     
การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
โดยใช้รูปแบบบริหารจัดการ
LERTCHAI MODEL (เลิศชายโมเดล)
ของ นายเลิศชาย ปานมุข
ครูชำนาญการ
นวัตกรรมระบบบริหารจัดการผู้เรียนออนไลน์
Phothong DLEC
ของ นายนนทชัย มาพิจารณ์
ครู
การจัดการศึกษา กศน.
บนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
โดยใช้กระบวนการ Deming Cycle
ของ นางสาวสาวิตรี แก้วกันหา
ครู กศน.ตำบล
     
การจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
ของ นางสาวพิชชาภา ผลสอน
ครู กศน.ตำบล
ธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผ่าน "กาดจาวเขิน" ด้วยกระบวนการ
SWOT Analysis
ของ นาวสาวสุพัตรา มูลทะสิน
ครู กศน.ตำบล
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบ
KRU SU MODEL (ครู สุ โมเดล)
ให้เป็นครู กศน.ต้นแบบ
ของ นางสาวชัญญ์ชนพร ชำนาญป่า
ครู กศน.ตำบล
     
การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุ
ของ นางอุทัยวรรณ นันต๊ะเครือ
ครู กศน.ตำบล
     
     
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ google classroom
ของ นางสาวทิพวัลย์ ร่วมวงษ์
ครู กศน.ตำบล
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในรูปแบบ (UTP MODEL)
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของ นางสาวจิรวดี ภักดีเหลา
ครู กศน.ตำบล
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (NFE-LMS) ควบคู่ On-Hand โดยใช้กระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภkพ PDCA
ของ นางสาวสาวิตรี แก้วกันหา
ครู กศน.ตำบล
     
Single classroom ห้องเรียนรายบุคคล
ของ นายเสรี ทิพย์ญาณ
ครู กศน.ตำบล
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของ นางสาวกานต์พิชชา เฉยโสภณ
ครู กศน.ตำบล
ระบบติดตามผู้เรียนรายบุคคล
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net
ของ นายวัชรพล เวียงคำ
ครู กศน.ตำบล
ระบบติดตามผู้เรียนรายบุคคล
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net
ของ นายวัชรพล เวียงคำ
ครู กศน.ตำบล
การจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ google classroom
ของ นางรับขวัญ ศิริสุจริตกุล
ครู กศน.ตำบล
การเพิ่มสถิติของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ระบบติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ของ นายพิชัยวุฒิ ศุภศร
ครู กศน.ตำบล
สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ของ นายปฐมพงษ์ วรรณประเก
ครู กศน.ตำบล
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์
Chattrakarn E-Learning
ของ นางสาวชมพูนุช ล้วนมงคล
ครูผู้ช่วย
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
Padaeng Online Learning Center
ของ นายอัษฎาพร พ่วงปิ่น
ครู กศน.ตำบล
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
Padaeng Online Learning Center
ของ นายอัษฎาพร พ่วงปิ่น
ครู กศน.ตำบล
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
ของ นางสาวสุธาสินี ฟองจางวาง
ครู กศน.ตำบล
การสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาค
ของ นางสาวศรสุบรรร ประครองใจ
ครู กศน.ตำบล
     
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยใช้ Google Classroom
และ ช่อง Youtube Pattana Chanel
ของ นางรับขวัญ ศินิสุจริตกุล
ครู กศน.ตำบล
กระบวนการติดตามผู้เรียน
เพื่อเพิ่มสถิติผู้เข้าสอบ
ของ นางงสาวกัลยาณี อสิพงษ์
ครู กศน.ตำบล
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์
ด้วย Google Workspace for Education
ของ นางสาวรสริน กมุทชาติ
ครู กศน.ตำบล
     
มาตรการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและ
พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ของ นายสมคิด พันธ์แก่น
นักวิชาการศึกษา
การติดตามนักศึกษาเข้าสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ N-Net
ของ นางสาวสาวิตรี แก้วกันหา
บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา สค 31002
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ของ นางสาวกัญญาณัณัฏฐ์ เคแสง
ครู กศน.ตำบล
     
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
กศน.อำเภอชาติตระการ
ของ นายรุ้งภูธร ภาศรี
ครู ค.ศ.1
สื่อการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบนิเวศ
ของ นางสาวพรรณทิพย์ สว่างศรี
ครู กศน.ตำบล
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อออนไลน์ในงานการศึกษา
ในสถานการณ์โควิด-19
ของ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ โพธิ์งาม
ครู กศน.ตำบล
     
การเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม powerpoint kine master youtube สำหรับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของ นางณัฐณิชาช์ ฝั้นเต่ย
ครู กศน.ตำบล
ระบบติดตามนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 100%
ของ นางสาวเยาวเรศ เลาเลิศ
ครู กศน.ตำบล
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพื่อเพิ่มร้อยละของการเข้าสอบปลายภาคเรียน
ของ นางสาวประภาพร ประวัติวิไล
ครู กศน.ตำบล
     
การพัฒนาสื่อ
Application Phuaruae NFE on Mobile
เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ
ของ นายจิรภัทร นามพุทธา
ครู กศน.อำเภอภูเรือ
คู่มือการรายงานนักศึกษาเข้าเรียนและ
จบตามเกณฑ์ 2 ปี และจบแต่ละภาคเรียน
ของ นางจิรนันร์ ตางาม
นักวิชาการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Glide app
กศน.ตำบลลาดหญ้า
ของ นางสาวชัญญ์ชนพร ชำนาญป่า
ครู กศน.ตำบล
     
การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
ของ นางอมรรัตน์ จันทร์ชนะ
ครูผู้ช่วย
นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
RAMMASAK MODEL (รำมะสักโมเดล)
ของ นายภูบดินทร์ บ่ายเที่ยง
ครู กศน.ตำบล
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพื่อเพิ่มร้อยละของการเข้าสอบปลายภาคเรียน่
ของ นางสาวภัทรศรี รักงาม
ครู กศน.ตำบล
     
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net)
ของ นางสาวศรศมน รักงาม
ครู กศน.ตำบล
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ของ นางสาวพรพรรณ วินิจฉัย
ครู กศน.ตำบล
การพัฒนานวัตกรรม Aplication
ศกร.ตำบลห้วยทราย
สู่การจัดการเรียนการสอนดีเด่น 3 ภาคเรียน
ของ นางสาวโชติกา ดิษฐลักษณ์
ครู กศน.ตำบล
     
บทเรียนออนไลน์
รายวิชาการป้องกันการทุจริต
ของ นางนนทิยา ธานีรัตน์
ครู กศน.ตำบล
 
     
     
     
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
และการขายออนไลน์
ของ นางสาวนันท์นภัส ศรีโสภา
ครู กศน.ตำบล
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์
ของ นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง
ครู กศน.ตำบล
การจักสานผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
ของ นางสาวสุรภา ชินสกลุเจริญ
ครู กศน.ตำบล
การทำสบู่สมุนไพรจากป่าชายเลน
ของ นางสาวกมลมาศ คล้ายเพ็ญ
ครู กศน.ตำบล
หลักสูตรอาชีพการทำหัตถกรรมจากไม้
จำนวน 40 ชั่วโมง
ของ นายนายอธิภัทธ พรหมประโคน
ครู กศน.ตำบล
การปลูกมะเขือเทศเชอรี่
สร้างรายได้ให้ชุมชน
ของ นางสาวประภาพร แก้วตอง
ครู กศน.ตำบล
     
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ของ นางสาวเปียทิพย์ แสงสีบาง
ครู กศน.ตำบล
การส่งเสริมผ้าทอใยกล้วยสู่ตลาดออนไลน์
ของ นางสาวอรพินธ์ ไชยยอง
ครู กศน.ตำบล
การทำข้าวแต๋นธัญพืช
ของ นางสาวอรพรรณ ภูทอง
ครู กศน.ตำบล
     
ตะกร้าเชือกมัดฟาง
ของ นางสาวปุณณดา จำปานิล
ครู กศน.ตำบล
และ นางสาวอรทัย เต็มสอาด
ครู กศน.ตำบล
     
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล
ของ นางสาวเกวรินทร์ กลิ่นหวาน
ครู กศน.ตำบล
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต
และสมองผู้สูงอายุ
ของ นางวิไลวรรณ บัวสิงห์
ครู กศน.ตำบล
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานการเรียนรู้ไผ่มหัศจรรย์
ของ นางสาวนนิชา ทาวิลุน
ครู กศน.ตำบล
     
กศน.ใส่ใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ของ นางสาวสมกมล บุญฤทธิ์
ครู กศน.ตำบล
การปลูกผักยกแคร่ปลอดสารพิษ
กศน.ตำบลทุ่งหมอ
ของ นางสาววันเพ็ญ ช่วยนุกูล
ครู กศน.ตำบล
ธนาคารพอเพียง
ของ นายกิตติภพ ไกรทอง
ครู กศน.ตำบล
สืบสานภูมิปัญญาส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ชุมชนด้วยสมุนไพรสู่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
ของ นางสาวอิสราวรรณ จันทไชย
ครู กศน.ตำบล
   
     
การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์
ของ นายจิรภัทร นามพุทธา
ครู กศน.อำเภอภูเรือ
บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบส่งเสริมการอ่าน
ของ นางสาวจันทร์ศิริ ปัญญวงค์
ครู กศน.ตำบล
บ้านหนังสือชุมชน ส่งเสริมการอ่าน
กศน.ตำบลท่าช้าง
ของ นายจิรัสย์พงษ์ วิเศษสิทธิโชค
ครู กศน.ตำบล
     
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
รูปแบบบ้านหนังสือชุมชน
ของ นางสาวปัทมา คำยิ่ง
ครู กศน.ตำบล
   
     
     
การบริหารจัดการ กศน.ตำบลบก
สู่ กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม
ของ นายนรินทร์ธร พัฒนไชยการ
ครู กศน.ตำบล
การขับเคลื่อน กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของ นางสาวจุฑามาศ จำรัส
ครู กศน.ตำบล
กศน.ตำบล 5ดี พรีเมี่ยม
ของ นางสาวนัญญ์ชนพร ชำนาญป่า
ครู กศน.ตำบล
     
การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.ต้นแบบ
5ดี พรีเมี่ยม ปีงบประมาณ 2564
ของ นางสาวกัญญนัช มั่นหยวก
ครู กศน.ตำบล
การขับเคลื่อนกิจกรรม กศน.ตำบล
ให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้
ของ นางสาวจุฑามาศ จำรัส
ครู กศน.ตำบล
กการบริหารจัดการกศน.ตำบลตะมะยูง
สู่ กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม
ของ นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ
ครู กศน.ตำบล
     
ครู กศน.ตำบลดีเด่น ปี 2564
ของ นางสาวโชติกา ดิษฐลักษณ์
ครู กศน.ตำบล
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน.ตำบล โดยใช้รูปแบบบริหารจัดการ LATYA MODEL
ของ นางสาวชัญญ์ขนพร ชำนาญป่า
ครู กศน.ตำบล
การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.ต้นแบบ
5ดี พรีเมี่ยม ปีงบประมาณ 2564
ของ นางสาวสุภาพร เจริญพันธ์
ครู กศน.ตำบล
     
ครู กศน.ตำบลดีเด่น ปี 2564
ของ นางสาวสุภาพร เจริญพันธ์
ครู กศน.ตำบล
รายงานประเมินโครงการอบรมบุคลากร
เรื่อง มาตรฐาน กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
ของ นายวุฒิพงษ์ จีรวุฒิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

     
     
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหว้านใหญ่
ของ นางสาวจีฬารัตน์ ทองสุ
ครู กศน.ตำบล
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางบัวทอง
ของ นางสาวชวนพิศ คุชิตา
ครู กศน.ตำบล
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลช่องเม็ก
ของ นายอานนท์ แสนทวีสุข
ครู กศน.ตำบล
     
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
บ้านสวนต้นน้ำ
ของ นางเยาวภา สังข์อยู่สุข
ครู กศน.ตำบล

     
     
ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น
ของ นางสานิภาพร พระคำสอน
ครู กศน.ตำบล
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
ประจำปี 2565
กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
โครงการพาน้องกลับมาเรียน ประจำปี 2565
ของ นางจีรนันร์ ตางาม
นักวิชาการศึกษา
     
   
ชุมชนจิตอาสาดีเด่น บ้านต้นสะตือสามต้น
ของ นางสาวเสาวลักษณ์ ปั้นดี
ครู กศน.ตำบล
   
     
     
     
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code

 
 
 
       
       
จำนวนผู้เข้าชม