รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาเด็กและวเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับตนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 19 พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พ.ศ.2543
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ.2548
 
พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
พระราชกฤษฎีกาในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
 
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์อละวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546
กฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ.2547
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา นอกระบบ พ.ศ.2555
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561
 
ประกาศ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
 
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563
 
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ระเบียบว่าสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยรายได้ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นิติบุคคล พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
 
ข้อบังคับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ฉบับที่ พ.ศ.2559
 
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ กศน. โดยตรง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความพร้อมปฎิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่สถานศึกษา กศน. ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลักษณะสถานศึกษาในกำกับ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ.2553
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ.2554
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป418/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 856/2551 เรื่อง การแต่งตั้งนายทะเบียนของหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 104/2553 เรื่อง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน และแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 เรือง มอบอำนาจให้กับ ผอ.จังหวัดฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 489/2551 เรือง มอบอำนาจให้กับ ผอ.อำเภอฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1997/2555 เรือง แก้ไขคำสั่งและมอบอำนาจฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2396/2558 2397/2558 เรือง แก้ไขคำสั่งและมอบอำนาจฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1937/2560 1938/2560 1939/2560 1940/2560 1941/2560
เรือง การมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่ออกโดยสำนักงาน กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน. เรื่อง การใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2553
ประกาศ สำนักงาน กศน. เรื่อง ปรับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล และระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2555
ประกาศ สำนักงาน กศน. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของประธานกรรมการและกรรมการ สถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ของสถานศึกษาในกำกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code
 
จำนวนผู้เข้าชม