ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง

[1] แผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และนโยบายระดับชาติ

[2] แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบายของ กศน.

[3] กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน.

[4] คู่มือเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษา

[5] คู่มือเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[6] เอกสารประกอบการทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

[7] คู่มือการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย

[8] คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ การประกันคุณภาพ กศน.

[9] คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. อื่นๆ ที่น่าสนใจ

[-] เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการประเมินของครู กศน.ตำบล ครูอาสามัคร

[-] หลักสูตร กศน. และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กศน

[-] สรุปความรู้เกี่ยวกับงาน กศน.

[-] กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน การคลัง

[-] รวมเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงาน กศน. และที่เกีี่ยวข้อง

[-] รวมเอกสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.

กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

[-] คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[-] พระราชบัญญัติ

[-] กฎกระทรวง

[-] กฎ ก.ค.ศ.

[-] หนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ.

[-] ระเบียบ

[-] ประกาศและข้อบังคับ

[-] สรุปกฎหมายที่สำคัญและเอกสารน่ารู้

[-] ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

[-] ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

[-] เทคนิคการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

[-] งานนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา

[-] หนังสือดีดีสำหรับครู

[-] สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

[-] แนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความดีดี

[-] บทความการศึกษา

[-] บทความ และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและแหล่งเรียนรู้

[-] บทความสังคมและการเมือง

[-] บทความดีดี คำคม ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

[-] บทความเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน

เกร็ดความรู้

[-] เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

[-] เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์โลก

[-] เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

[-] เกร็ดความรู้ทั่วไป

[-] ประวัติ ความเชื่อ เรื่องเล่า ตำนาน

[-] ประวัติบุคคลสำคัญของไทย

[-] ประวัติบุคคลสำคัญของโลก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

[-] พระราชประวัติและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระองค์

[-] พระราชกรณียกิจ

[-] เรื่องเล่าและภาพความประทับใจกับพระราชกรณียกิจ

[-] ศาสตร์พระราชา

[-] โครงการพระราชดำริที่สำคัญที่ควรศึกษาเรียนรู้

ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ

[-] รางวัลและความภาคภูมิใจ

[-] ความภูมิใจสมัยมัธยมศึกษา

[-] โมเดลการปฏิบัติงาน

เอกสารการประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ที่ได้รับ

[-] ใบประกอบวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพครู

[-] ระดับกระทรวง ระดับกรม

[-] ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

[-] สถานศึกษาขึ้นตรงของ กศน. กศน.ภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

[-] หน่วยงานอื่นๆและภาคีเครือข่าย

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้)

[-] คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย

[-] คำสั่งรักษาการ

[-] คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

[-] หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ

[-] ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู

บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2562

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2561

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2560

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2559

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2558 (20 เม.ย. - 30 ก.ย.58)

[-] ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

[-] ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

[-] ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2560

[-] ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2559

การดำเนินงานโครงการต่างๆและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ กิจกรรมองค์กรนักศึกษา และชมรมจิตอาสา

[-] โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2561

[-] โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2560

[-] โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2559

[-] กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

[-] กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

[-] กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความ บทกวี และบันทึกความทรงจำดีดี

[-] บันทึกความประทับใจในการพัฒนา กศน.อำเภอวังม่วง

[-] โครงการ/กิจกรรมดีดีทีจัดทำในอดีตและประทับใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ที่ กศน.ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[-] บทกวี

[-] บทความในความคิด

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version