ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ > โมเดลการปฏิบัติงาน

โมเดลเพื่อพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ : PR-Wangmuang

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารดังต่อไปนี้
                1 ) เว็บไซต์ของ กศน.อำเภอวังม่วง ภายใต้ชื่อ www.wangmuangnfe.com
                2 ) เฟสบุ๊คเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อwww.facebook.com/wangmuangnfe
                3 ) ไลน์กลุ่มครูและไลน์นักศึกษาเพื่อติดต่อประสานการจัดกิจกรรมร่วมกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version