ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ > รางวัลและความภาคภูมิใจ

นำเสนอผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ กศน.ตำบล ต่อท่านเลขาธิการ กศน.

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ได้รับเกียรติในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ กศน.ตำบล
ต่อท่านเลขาธิการ กศน.
ในงานสัมมนาทางวิชาการการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคกลาง
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version