ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ > รางวัลและความภาคภูมิใจ

วิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กศน.ตำบล

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กศน.ตำบล
ให้กับผู้บริหาร คณะครู และผู้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ กศน.ตำบลบ้านแพรก


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version