ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ > รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลครูดีเด่น ผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 , 2556 และ 2558

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
รางวัลครูดีเด่น  ประจำปี 2552 , 2556 และ 2558
จาก กลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version