กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา > คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version