กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา > หนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ.

ว14/2561 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version