คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) > คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง 165/2561

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 165/2561
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
**************************************

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version