คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) > คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบุคคลภายนอก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี (2)

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบุคคลภายนอก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
คำสั่งที่ 223/2560
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
**************************************นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version