ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ > โมเดลการปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่นวัตกรรม LERTCHAI MODEL ที่ประสบความสำเร็จ

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ LERTCHAI MODEL

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version