ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปประวัติสั้นๆความเป็นมาของ กศน.  (อ่าน 2981 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3491
สรุปประวัติสั้นๆความเป็นมาของ กศน. 

****************************---กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435 ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 5 เดิมชื่อกระทรวงธรรมการ

---โดย กศน .เริ่มต้นมาจาก ?การศึกษาผู้ใหญ่? ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2480 ในสมัยของพลตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี

---ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2483 ได้จัดตั้ง กองการศึกษาผู้ใหญ่ อยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยพลตรีหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ?ให้ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือได้รับการศึกษาและอ่านออกเขียนได้?

---ในปี พ.ศ.2490 เป็นยุครณรงค์การรู้หนังสือ จึงขยายประเภทงานการศึกษาผู้ใหญ่เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จัดอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ประจำที่และเคลื่อนที่ จัดบริการห้องสมุดประชาชน และมีหน่วยโสตทัศนศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์งานของรัฐ

---ในปี พ.ศ. 2494 ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ประเภทมูลสารศึกษา ครอบคลุมถึงเรื่องการอนามัยเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

---ในปี พ.ศ.2497 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับรัฐบาลไทยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ชื่อว่า ศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี หรือ ศ.อ.ศ.อ. (ปัจจุบัน คือ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2497 โดยมุ่งผลิต ?สารนิเทศก์? เพื่อออกไปทำงานพัฒนาท้องถิ่น

---ในปี พ.ศ. 2502 ได้โอน สารนิเทศก์ จากกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อจาก ?สารนิเทศก์? เป็น?พัฒนากร? บทบาท ศ.อ.ศ.อ. จึงสิ้นสุดลง

---ในปี พ.ศ. 2522 ได้ยกฐานะ กองการศึกษาผู้ใหญ่ ขึ้นเป็น กรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ในสมัยของนายเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี โดยโอนหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน จากหลายส่วนมาไว้รวมกันและได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนใหม่ ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2522 เพื่อให้ทำงานได้ชัดเจนขึ้น

---ในปี พ.ศ.2534 อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไป และชื่อส่วนราชการชื่อไม่สอดคล้องกับภารกิจ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการขึ้นใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2534 และมีการจัดตั้งส่วนราชการประเภทสถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์ฯภาค ศูนย์ฯจังหวัด ศูนย์ฯอำเภอ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ขึ้นใหม่ด้วย

---ในปี พ.ศ.2546 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน อันเป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษา

---ในปี พ.ศ. 2551 พรบ.กศน.2551 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 จึงได้ปรับเปลี่ยนสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และดำเนินการจัดการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2019, 01:41:25 PM โดย เลิศชาย ปานมุข »