กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา > หนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ.

ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯสายงานการสอน

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ว20/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version