กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา > คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯสายงานการสอน

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version