กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง > คู่มือเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษา

หน้าที่ ขอบเขตการจ้าง อัตราค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ สังกัดสำนักงาน กศน.

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:

หน้าที่ ขอบเขตการจ้าง อัตราค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ สังกัดสำนักงาน กศน.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version