ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

หัวข้อ

<< < (2/5) > >>

[1] ร่วมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ประชาธิปไตยที่เด็กไทยควรรู้"

[2] นิเทศโครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรการค้าและการโปรโมทสินค้า กศน.ตำบลดอนพุด

[3] นิเทศและปิดกลุ่มวิชาชีพระยะสั้น ผ้าด้นมือ ของ กศน.ตำบลไผ่หลิ่ว

[4] นิเทศโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายและบริการ

[5] นิเทศการจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ผ้าด้นมือ ของ กศน.ตำบลไผ่หลิ่ว (3)

[6] ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

[7] นิเทศโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างความสุขของผู้สูงวัย กศน.ตำบลดอนพุด

[8] นิเทศการจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ผ้าด้นมือ ของ กศน.ตำบลไผ่หลิ่ว (2)

[9] นิเทศการจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ผ้าด้นมือ ของ กศน.ตำบลไผ่หลิ่ว

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version