ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

หัวข้อ

<< < (2/6) > >>

[1] ร่วมกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอดอนพุด

[2] ชี้แจงวัตถุประสงค์การเปิดกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ

[3] ตรวจข้อสอบอัตนัย ในรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[4] ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[5] นิเทศโครงการ Smart Aging สูงวัยไร้โรค ของ กศน.ตำบลดงตะงาว

[6] ร่วมรับการประเมินผลงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยังยืน ระดับกลุ่มศูนย์จังหวัด

[7] ร่วมกิจกรรม OTOP นวัตวิถี ตำบลดอนพุุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2

[8] ติดตามการเจริญเติบโตแปลงข้าวนาโยน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด

[9] ร่วมพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version