ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[2] นิเทศโครงการ Smart Aging สูงวัยไร้โรค ของ กศน.ตำบลดงตะงาว

[3] ร่วมรับการประเมินผลงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยังยืน ระดับกลุ่มศูนย์จังหวัด

[4] ร่วมกิจกรรม OTOP นวัตวิถี ตำบลดอนพุุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2

[5] ติดตามการเจริญเติบโตแปลงข้าวนาโยน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด

[6] ร่วมพัฒาบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด

[7] ร่วมพัฒาบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด

[8] ร่วมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ประชาธิปไตยที่เด็กไทยควรรู้"

[9] นิเทศโครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรการค้าและการโปรโมทสินค้า กศน.ตำบลดอนพุด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version