คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. อื่นๆ ที่น่าสนใจ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

[2] เอกสารถอดบทเรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมคุ้มกันยาเสพติด กศน.จ.ลำพูน

[3] คู่มือปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

[4] หนังสือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กศน.)

[5] คู่มือการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย Camtasia Studio ฉบับเป็นเร็ว:สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

[6] คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.

[7] หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 ข้อ

[8] คู่มือการทำวิจัยปฏิบัติการในชุมชน พัฒนาโดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

[9] คู่มือการทำวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับครู กศน. พัฒนาโดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version