คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. และเอกสารประกอบการทำงาน

หัวข้อ

(1/9) > >>

[1] แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

[2] มาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน.อำเภอ/เขต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

[3] เครื่องมือการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน. 11 เรื่อง

[4] คู่มือการวางแผนจุลภาคสำหรับ กศน.ตำบล

[5] คู่มือการใช้งานระบบ DMIS60 สำนักงาน กศน.

[6] เอกสารประกอบคำบรรยาย การบริหารงานพัสดุของ กศน.อำเภอ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560

[7] แนวทางการดำเนินงานศูนย์แนะแนวและประสานงาน การศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต

[8] แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

[9] เอกสารประกอบการบรรยาย ปัญหาที่ตรวจพบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน กศน.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version