คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. และเอกสารประกอบการทำงาน

หัวข้อ

(1/9) > >>

[1] คู่มือการใช้งานระบบ DMIS 2561 (ฉบับกะทัดรัด)

[2] กศน.กับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน

[3] คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม :Village E-Commerce

[4] หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล DIGITAL LITERACY CURRICULUM

[5] คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

[6] รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างง่าย

[7] แบบประเมินครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศศช. ปีงบประมาณ 2561

[8] แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

[9] มาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน.อำเภอ/เขต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version