คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. อื่นๆ ที่น่าสนใจ

หัวข้อ

(1/1)

[1] เอกสารถอดบทเรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมคุ้มกันยาเสพติด กศน.จ.ลำพูน

[2] คู่มือปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

[3] หนังสือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กศน.)

[4] คู่มือการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย Camtasia Studio ฉบับเป็นเร็ว:สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

[5] คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.

[6] หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 ข้อ

[7] คู่มือการทำวิจัยปฏิบัติการในชุมชน พัฒนาโดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

[8] คู่มือการทำวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับครู กศน. พัฒนาโดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

[9] คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version