บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2562

หัวข้อ

(1/1)

[1] ร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ข ครู ค สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[2] ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

[3] ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Google Apps For Education ในการจัดการเรียนการสอน

[4] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

[5] ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

[6] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version