บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2562

หัวข้อ

(1/1)

[1] ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

[2] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version