บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2562

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2562

[2] ร่วมประชุมประจำเดือนสถานศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 2562

[3] ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด ครั้งที่1/2562

[4] ร่วมโครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

[5] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

[6] ร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ข ครู ค สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[7] ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

[8] ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Google Apps For Education ในการจัดการเรียนการสอน

[9] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version