แผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และนโยบายระดับชาติ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) พ.ศ. 2561-2580 (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

[2] ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

[3] มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

[4] แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

[5] พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[6] แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

[7] แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 ฉบับสมบูรณ์

[8] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

[9] (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version