หลักสูตร กศน. และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กศน

หัวข้อ

(1/1)

[1] คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม :Village E-Commerce

[2] หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล DIGITAL LITERACY CURRICULUM

[3] หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ เอกสารปี 2555

[4] หลักสูตรอาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 40 ชั่วโมง

[5] คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน.

[6] หลักสูตรและสื่อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พัฒนาโดย สถาบัน กศน.ภาคใต้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version