เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการประเมินของครู กศน.ตำบล ครูอาสามัคร

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง พนง.ราชการ จากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็น นักเทคโนโยยีสารสนเทศ

[2] คู่มือการใช้งานระบบ DMIS 2561 (ฉบับกะทัดรัด)

[3] รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างง่าย

[4] แบบประเมินครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศศช. ปีงบประมาณ 2561

[5] แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

[6] คู่มือการวางแผนจุลภาคสำหรับ กศน.ตำบล

[7] คู่มือการใช้งานระบบ DMIS60 สำนักงาน กศน.

[8] ตัวอย่างการเขียน Best Practice สั้นๆจาก กศน.จ.ลำพูน

[9] ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง)แบบประเมิน ครู กศน.ตำบล ปี 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version