คู่มือการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แบบฟอร์ม word แบบที่ 1 - 30 ตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน กศ.ต่อเนื่อง ปี 2561

[2] คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)

[3] เอกสารบรรยาย ดิจิทัลไทยแลนด์กับการส่งเสริมห้องสมุดและสังคมแห่งการเรียนรู้

[4] 60 พรรษา 60 นวัตกรรม ส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices)

[5] 42 นวัตกรรม สร้างสรรค์การเรียนรู้

[6] แนวทางการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน

[7] คู่มือการจัดกิจกรรมอบรมประชาชน ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย สถานศึกษาสังกัด กศน

[8] คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)

[9] คู่มือแนวทางพัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะสู่บ้านหนังสือชุมชน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version