คู่มือการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)

[2] เอกสารบรรยาย ดิจิทัลไทยแลนด์กับการส่งเสริมห้องสมุดและสังคมแห่งการเรียนรู้

[3] 60 พรรษา 60 นวัตกรรม ส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices)

[4] 42 นวัตกรรม สร้างสรรค์การเรียนรู้

[5] แนวทางการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน

[6] คู่มือการจัดกิจกรรมอบรมประชาชน ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย สถานศึกษาสังกัด กศน

[7] คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)

[8] คู่มือแนวทางพัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะสู่บ้านหนังสือชุมชน

[9] หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สุูงอายุ พัฒนาโดย สถาบัน กศน.ภาคใต้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version