คู่มือเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษา

หัวข้อ

<< < (2/3) > >>

[1] คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา กศน.

[2] คู่มือสถานศึกษาสีขาว สาร และแนวทางการดำเนินงานวันยาเสพติด 26 มิถุนายน 2559

[3] มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

[4] การให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกัน

[5] กรอบแนวทางในการพิจารณาที่ดินที่จะใช้สร้าง กศน.ตำบล

[6] คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

[7] คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต

[8] คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย สำนักงาน กศน.

[9] คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ พ.ศ.2555

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version