คู่มือเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษา

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] เอกสารประกอบคำบรรยาย การบริหารงานพัสดุของ กศน.อำเภอ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560

[2] แนวทางการดำเนินงานศูนย์แนะแนวและประสานงาน การศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต

[3] หน้าที่ ขอบเขตการจ้าง อัตราค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ สังกัดสำนักงาน กศน.

[4] แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ

[5] คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.

[6] คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสำหรับ กศน.อำเภอ

[7] คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ

[8] คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา กศน.

[9] คู่มือสถานศึกษาสีขาว สาร และแนวทางการดำเนินงานวันยาเสพติด 26 มิถุนายน 2559

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version