คู่มือเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษา

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน. ฉบับปรับปรุง ปี 2561

[2] เอกสารประกอบคำบรรยาย การบริหารงานพัสดุของ กศน.อำเภอ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560

[3] แนวทางการดำเนินงานศูนย์แนะแนวและประสานงาน การศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต

[4] หน้าที่ ขอบเขตการจ้าง อัตราค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ สังกัดสำนักงาน กศน.

[5] แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ

[6] คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.

[7] คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสำหรับ กศน.อำเภอ

[8] คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ

[9] คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา กศน.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version