คู่มือเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] การแต่งตั้งนายทะเบียนของหน่วยงานการศึกษา สังกัด กศน.

[2] คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ฉบับปรับปรุงใหม่ ตุลาคม 2561

[3] คู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ.2554

[4] คู่มือแนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

[5] คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

[6] แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

[7] คู่มือจัดการเรียนรู้ การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.

[8] คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.

[9] คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรฯ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version