คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ การประกันคุณภาพ กศน.

หัวข้อ

(1/1)

[1] เครื่องมือการนิเทศ ปี 2562 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน. จำนวน 10 เรื่อง

[2] เอกสารรูปแบบการทำ SAR กศน.อำเภอ/เขต ปี 2561

[3] คู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อำเภอ/เขต พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง)

[4] คู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อำเภอ/เขต พ.ศ.2561

[5] มาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน.อำเภอ/เขต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

[6] เครื่องมือการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน. 11 เรื่อง

[7] เอกสารประกอบการบรรยาย ปัญหาที่ตรวจพบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน กศน.

[8] (ร่าง) กรอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหม่

[9] คู่มือการนิเทศภายในของสถานศึกษา กศน.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version