โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

(1/1)

[1] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

[2] โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อำเภอดอนพุด

[3] โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

[4] โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เสริมสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้

[5] โครงการศึกษาเรียนรู้มหกรรมเกษตรธรรมชาติ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี สู่วิถีพอเพียง”

[6] โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

[7] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมความเป็นไทย

[8] โครงการเพื่อการศึกษาเรียนรู้นิทรรศการ “ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version