งานนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ

(1/1)

[1] การนิเทศตามลักษณะงานและกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

[2] บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาฐานะผู้นิเทศ

[3] นิยามศัพท์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

[4] การติดตามผลและประเมินผลการนิเทศ

[5] การประเมินโครงการ (project evaluation)

[6] เทคนิคการนิเทศ : ระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (Mentoring)

[7] การจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version