ใบประกอบวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพครู

หัวข้อ

(1/1)

[1] ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561-2566

[2] ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558-2563

[3] ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553-2558

[4] ใบรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

[5] ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548-2553

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version