บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ของ กศน.อำเภอดอนพุด

[2] ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

[3] ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด 1/2560

[4] ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในการส่งผลงานรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

[5] ร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ของ กศน.อำเภอดอนพุด

[6] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2560

[7] ร่วมอบรมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1/2560

[8] ร่วมอบรมเทคนิคการออกข้อสอบอัตนัยและประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น google classroom

[9] ร่วมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอนพุด “ล่องเรือ ชมนก ยกยอ”

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version