บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[2] ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

[3] ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)

[4] ร่วมโครงการอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน กศน.อำเภอ

[5] ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ ในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์

[6] ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51

[7] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2561

[8] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

[9] ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version