บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนพุด ประจำเดือนมีนาคม 2561

[2] ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี

[3] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

[4] ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา

[5] ร่วมประชุมติดตามงาน และชี้แจงแนวทางประเมินพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2561

[6] ร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ของ กศน.อำเภอดอนพุด

[7] ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

[8] ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด 1/2560

[9] ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในการส่งผลงานรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version