ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] นิเทศการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำตะกร้าหุ้มผ้าแฟนซี (หลักสูตร 3 ชม.)

[2] นิเทศการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำขนมเม็ดขนุน (หลักสูตร 3 ชม.)

[3] นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการเพาะเห็ดขอนขาว จำนวน 40 ชั่วโมง

[4] นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาธุรกิจการจัดดอกไม้ จำนวน 40 ชั่วโมง

[5] นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการแปรรูปอาหาร จำนวน 40 ชั่วโมง (2)

[6] นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการแปรรูปอาหาร จำนวน 40 ชั่วโมง

[7] นิเทศการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำขนมเทียนแก้ว (หลักสูตร 3 ชม.)

[8] นิเทศการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน การผลิตและใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือน

[9] สำรวจพื้นที่ ณ แหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version