ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

หัวข้อ

(1/1)

[1] คู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4-ม.6)

[2] คู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

[3] คู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

[4] คู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

[5] คู่มือการจัดการเรียน STEM ศึกษา จาก สสวท.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version