หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายสร้างเครื่องมือวัดผลการทดสอบทางการศึกษา

[2] คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาระดับดีเด่น MOE AWARD

[3] วิทยากรโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (กศน.หนองโดน)

[4] วิทยากรโครงการการจัดการรายรับ-รายจ่าย ด้วยบัญชีครัวเรือน (กศน.พระนครศรีอยุธยา)

[5] เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อเสริมรายวิชาวิทยาวิทยาศาสตร์ (กศน.ภาคกลาง)

[6] วิทยากรสัมมนา การศึกษาทางเลือก ทางเลือกใหม่ การศึกษาไทยในอนาคต (มรภ.นครราชสีมา)

[7] วิทยากรให้ความรู้และจุดประกายเรื่องจิตอาสา ให้กับแกนนำเยาวชน (ทศ.หน้าพระลาน)

[8] อบรมวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล (กศน.จ.สระบุรี)

[9] โครงการปฎิบัติการวิทยากรแกนนำประเมินสถานศึกษาสีขาว (กศน.จ.สระบุรี มอบหมาย)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version