หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] วิทยากรโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (กศน.หนองโดน)

[2] วิทยากรโครงการการจัดการรายรับ-รายจ่าย ด้วยบัญชีครัวเรือน (กศน.พระนครศรีอยุธยา)

[3] เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อเสริมรายวิชาวิทยาวิทยาศาสตร์ (กศน.ภาคกลาง)

[4] วิทยากรสัมมนา การศึกษาทางเลือก ทางเลือกใหม่ การศึกษาไทยในอนาคต (มรภ.นครราชสีมา)

[5] วิทยากรให้ความรู้และจุดประกายเรื่องจิตอาสา ให้กับแกนนำเยาวชน (ทศ.หน้าพระลาน)

[6] อบรมวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล (กศน.จ.สระบุรี)

[7] โครงการปฎิบัติการวิทยากรแกนนำประเมินสถานศึกษาสีขาว (กศน.จ.สระบุรี มอบหมาย)

[8] ประชุมปฏิบัติการตรวจคุณภาพสื่อหนังสือเรียน กศน.ของสำนักพิมพ์เอกชน (สนง.กศน.)

[9] วิทยากรโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (กศน.ดอนพุด)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version