หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] วิทยากรการประยุกต์ใช้ Google Apps และ Line Apps ในการรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.

[2] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการจัดทำคู่มือประกอบการอบรม (Google Apps และ Line Apps)

[3] ประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายสร้างเครื่องมือวัดผลการทดสอบทางการศึกษา

[4] คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาระดับดีเด่น MOE AWARD

[5] วิทยากรโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (กศน.หนองโดน)

[6] วิทยากรโครงการการจัดการรายรับ-รายจ่าย ด้วยบัญชีครัวเรือน (กศน.พระนครศรีอยุธยา)

[7] เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อเสริมรายวิชาวิทยาวิทยาศาสตร์ (กศน.ภาคกลาง)

[8] วิทยากรสัมมนา การศึกษาทางเลือก ทางเลือกใหม่ การศึกษาไทยในอนาคต (มรภ.นครราชสีมา)

[9] วิทยากรให้ความรู้และจุดประกายเรื่องจิตอาสา ให้กับแกนนำเยาวชน (ทศ.หน้าพระลาน)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version