สรุปความรู้เกี่ยวกับงาน กศน.

หัวข้อ

(1/1)

[1] ประวัติความเป็นมา "8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"

[2] เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.

[3] สรุปสั้นๆหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรมประชาชน

[4] หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

[5] ประเภทกลุ่มเป้าหมาย ของ กศน.

[6] "นายคิดเป็น" ฉายาและคำเรียกขานจากองค์การยูเนสโก ของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

[7] สรุปประวัติสั้นๆความเป็นมาของ กศน.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version