กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน.

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษา กศน. ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

[2] หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษา กศน. ลงวันที่ 26 เมษายน 2561

[3] เปลี่ยนค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสนใจ จากไม่เกิน 120 บาท เป็นไม่เกิน 200 บาท ปี 2561

[4] คำสั่ง สป.เรื่อง การมอบอำนาจของหน่วยงาน กศน. ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

[5] เกณฑ์การกำหนดขนาดของ สนง.กศน.จังหวัด/กทม. และ กศน.อำเภอ/เขต

[6] ประกาศกำหนดราคาอ้างอิง ค่าหนังสือเรียนและหนังสือสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ (6 ก.ย.60)

[7] รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศน.

[8] ประกาศ ศธ. เรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน กศน. ตาม พรบ.กศน.2551

[9] การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา กศน.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version