ประกาศและข้อบังคับ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6 เม.ย.61

[2] คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

[3] คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน

[4] ประกาศ สพฐ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ก่อนประถมศึกษา

[5] ประกาศ คพร. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

[6] ประกาศ สป.ศธ. เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

[7] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559

[8] ประกาศกระทรวง เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา

[9] ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งฯครูพิการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version