ประกาศและข้อบังคับ

หัวข้อ

(1/1)

[1] คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

[2] คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน

[3] ประกาศ สพฐ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ก่อนประถมศึกษา

[4] ประกาศ คพร. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

[5] ประกาศ สป.ศธ. เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

[6] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559

[7] ประกาศกระทรวง เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา

[8] ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งฯครูพิการ

[9] ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version