แนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 100 ข้อ

[2] สรุป ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

[3] สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) พร้อบข้อสอบ

[4] สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ข้อสอบ จำนวน 20 ข้อพร้อมเฉลย

[5] ข้อสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

[6] แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

[7] แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[8] แนวข้อสอบวิชาชีพครู 100 ข้อ

[9] แนวข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน 80 ข้อ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version