สถานศึกษาขึ้นตรงของ กศน. กศน.ภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] วิทยากรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน (ศว.)

[2] รางวัลที่่ 1 ระดับภาค การบริหารจัดการ กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี 2557 (ภาค)

[3] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน (ศว.)

[4] โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ตำบล ปีพุทธศักราช 2555 (ส.สิรินธร)

[5] โครงการอบรมการทำเว็บบล็อกสำหรับผู้บริหาร กศน.อำเภอ (ศว.)

[6] โครงการอบรมการเพาะเนื้อเยื่อพืช วิทยาศาสตร์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม (ศว.)

[7] โครงการอบรมผู้ใช้หลักสูตร กศ. ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ภาค)

[8] โครงการอบรมครู กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ภาค)

[9] โครงการพัฒนาครู ศรช. ปีงบประมาณ 2552 (ภาค)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version