หน่วยงานอื่นๆและภาคีเครือข่าย

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ประกาศนียบัตรนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ

[2] โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการแนะแนวการศึกษา (มสธ.)

[3] โครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (กกต.สระบุรี)

[4] โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (กกต.พระนครศรีอยุธยา)

[5] ครูดีเด่นประจำปี 2558 (สพฐ.)

[6] โครงการประสานความร่วมมือ กศน. และ ป.ป.ช. (ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

[7] ร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน (ร.ร.บ้านหนองแวง จ.นครราชสีมา)

[8] โครงการครู กศน.อาสาพัฒนาประชาธิปไตย (กกต.พระนครศรีอยุธยา)

[9] ครูดีเด่นประจำปี 2556 (สพฐ.)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version