ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] โครงการอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

[2] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระยะที่ 2 (2559)

[3] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระยะที่ 1 (2559)

[4] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา (2559)

[5] โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (2559)

[6] โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (2558)

[7] การอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบล (2558)

[8] การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. (2557)

[9] การอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้และการทำแผนบูรณาการเรียนรู้ (2557)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version