ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรวิชาชีพครู

[2] โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

[3] โครงการอบรมเทคนิคออกข้อสอบอัตนัยและการประยุกต์ใช้ Google Classroom

[4] โครงการอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

[5] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระยะที่ 2 (2559)

[6] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระยะที่ 1 (2559)

[7] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา (2559)

[8] โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (2559)

[9] โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (2558)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version