ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

[2] โครงการอบรมเทคนิคออกข้อสอบอัตนัยและการประยุกต์ใช้ Google Classroom

[3] โครงการอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

[4] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระยะที่ 2 (2559)

[5] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระยะที่ 1 (2559)

[6] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา (2559)

[7] โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (2559)

[8] โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (2558)

[9] การอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบล (2558)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version